Paradyż, dnia 03.03.2017 r.

 

 

   

Zamawiający: Gmina Paradyż

ul. Konecka 4, 26-333 Paradyż

 

   

Znak sprawy: ZP.271.ZOF7.2017

 

 

W załączeniu zamieszczamy odpowiedzi na pytania dotyczące zapytania ofertowego wraz z załącznikami na zadanie pn. Wykonanie dokumentacji na zadanie pn.: "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Paradyżu".

 

Uwaga!

Uległ zmianie termin składania ofert - do.08.03.2017 r. do godz. 13.00.

 

Do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) – zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp, ponieważ szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro.

 

  

Z up. Wójta Gminy

(-) Iwona Pluta

Z-ca Wójta